Buy Or Claim

How to claim?

claim

Step 1:

claim

Step 2:

claim

Step 3:

claim

Step 4: